CYBERSIKKERHET I NORSKE KOMMUNER 
I samarbeid med KS Agenda tilbyr Nord & Bremtun Cybersecurity Communication kurset "Dette må kommuneledelsen vite om cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering". Kurset går 26.mars 2019. Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Les også debattinnlegget "Norske kommuner må ta cyberansvar" i Kommunal Rapport.
Kartlegging og risikoanalyse
  • Kartlegge lover og regelverk. Gjøre avklaringer med myndigheter og andre sentrale interessenter om hvordan cyberrelaterte hendelser skal varsles og kommuniseres, utarbeide planer for interessenthåndtering og tilpasse interne rutiner og prosedyrer.
  • Veileder og fasiliterer prosesser for å kartlegge virksomhetenes cyberrisiko. Vi tar utgangspunkt i hvilke systemer og informasjon som har størst verdi for virksomheten, og som må prioriteres i sikkerhets- og beredskapsarbeidet både hva gjelder forebyggende tiltak og konsekvensreduserende tiltak (verdi-, trussel-, sårbarhetsmodellen).
Revidere og utarbeide kriseplaner
  • Reviderer og oppdaterer eksisterende krise- og beredskapsplaner.
  • Beskriver mulige trusler og konsekvenser (scenarier bygget på risikoanalyser), og gir råd om organisering, rutiner og prosesser for operativ og kommunikativ håndtering av cyberhendelser.
  • Utvikler rammeverk for “contingency plan” (fortsatt drift) ved uønskede IKT-hendelser (i samarbeid med IKT-partner).
Foredrag og kurs

Nord & Bremtun Cybersecurity Communication tilbyr foredrag (60 min) og heldagskurs under tittelen “Dette må ledere vite om cybersecurity og beredskap“.  Ta kontakt med oss for kursplan.

Kriseøvelser

Planverk og rutiner er lite verdt om det ikke øves. Vi bistår med planlegging  og gjennomføring av øvelser i tre hovedkategorier: Skrivebordsøvelser, funksjonstesting og fullskala.

Fast beredskapsavtale 

Løpende samarbeidsavtale med årlige revisjoner av krise- og beredskapsplaner,  gjennomføring av øvelser, samt gjennomgang av status med styre og ledelse. Kontinuerlig beredskap inngår som en del av avtalen.

Løpende rådgivning 

Kvalitetssikring av planarbeid, fasilitere risikoanalyser, utvikling av kriseøvelser og  bistand ved hendelser og i krisesituasjoner.

Sikkerhetskommunikasjon

Klar og tydelig kommunikasjon om hvordan virksomheten arbeider med sikkerhet skaper tillit og troverdighet i dialog med kunder, myndigheter og partnere. Ingen kan gi en 100% sikkerhetsgaranti, men åpenhet om forebyggende tiltak og beredskapsrutiner kan være et konkurransefortrinn.

Samarbeidsmodell

Nord & Bremtun Cybersecurity Communication har et strategisk blikk på sikkerhets- og beredskapsledelse fordi vi mener topplederengasjement og prioritering er helt avgjørende for å sette inn risikoreduserende tiltak og etablere håndteringsevne der konsekvensene av uønskede hendelser er størst. Som en del av vår rådgivning vil vi derfor anbefale spesialister der spesialkompetanse etter vårt skjønn er nødvendig for å dekke nødvendige behov (eks. tekniske tester/revisjoner og juridiske betenkninger). Vi samarbeider med flere spesialistmiljøer, og har et ekslusivt samarbeid med Geelmuyden Kiese innenfor området krisekommunikasjon – herunder døgnberedskap, planverk og øvelser.